เงื่อนไขและข้อตกลง

การสมัคร Agent ตัวแทนขายอิสระ

1. คุณสมบัติ


 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปวส. หรือเทียบเท่า
  (หากไม่มีวุฒิการศึกษา แต่มีความรู้ด้านเครื่องเสียง ระบบเสียง/ภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการขาย รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและสามารถสื่อสารได้ดี

2. วิธีการสมัคร


3. ค่าสมัครและเอกสารการพิจารณาอนุมัติ


 • 1). ไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น
 • 2). สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • 3). สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • 4). แบบฟอร์มการยินยอมให้ตรวจประวัติกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 • 5). หนังสือรับรอง / เอกสารการอบรมงานด้านระบบภาพ ระบบเสียงและระบบไอที (ถ้ามี)

4. หลักการพิจารณาอนุมัติ


 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ โดยจะใช้เวลา 5 – 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร โดยใช้การพิจารณา ดังนี้ 
  • ผ่านการตรวจสอบประวัติฯ
  • ปัจจุบันต้องไม่ได้เป็นตัวแทนขาย / พนักงานขายของธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท
  • ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพนักงานในบริษัท
  • ไม่มีประวัติถูกจับ / ถูกฟ้องดําเนินคดี / ถูกควบคุม

5. สิ่งที่จะได้รับ


 • บัตรและรหัสตัวแทน
  • จะได้รับบัตรและรหัสตัวแทนประจําตัว (AG001)
 • การสนันสนุนจากบริษัท
  • ที่ปรึกษางานขาย / Admin ช่วยประสานงาน / ฝากอบรมที่บริษัท / โปรโมชั่นประจําเดือน 
 • เอกสาร / เครื่องมือ
  • ชีทสินค้า / Company Profile / อีเมล์บริษัทสําหรับตัวแทน

6. ข้อตกลงในการขายสินค้า


รูปแบบการขาย

  • ขายสินค้าด้วยตนเอง โดยขายสินค้าตามราคาหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
  • สามารถใช้สื่อเว็บไซต์ SoundDD.shop ของบริษัทได้ สามารถ Save&Copy รูปและรายละเอียดสินค้าไป เป็นสื่อในการขายได้
  • เช็คสต็อกสินค้าก่อนปิดการขายทุกครั้ง

การชําระเงิน

  • ลูกค้าชําระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น

การจัดส่

  • บริษัทเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเอง โดยตัวแทนขายอิสระสามารถแจ้งใหลูกค้าทราบว่าจะ ได้รับสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่ชําระเงิน ถ้าต้องการสินค้าด่วนลูกค้าต้องชําระค้าขนส่งเอง ตัวแทนขายอิสระห้ามกําหนดวันจัดส่งสินค้าเอง

การบริการหลังการขาย

  •  บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าหลังการขาย และการรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า

  • กรณีสินค้ามีการรับประกัน การเปลี่ยน / คืนสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น
  • กรณีสินค้าใหม่ เมื่อแกะกล่องแล้วสินค้ามีสภาพผิดปกติ / ชํารุดจากตัวสินค้า ลูกค้าสามารถ ติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อแจ้ง “เปลี่ยนสินค้า” ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์

กรณีการยกเลิกการสั่งซื้อ

  • ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทําการชําระเงิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกคําสั่งซื้อสําหรับรายการที่ได้รับชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การขอยกเลิกสินค้าจะ ได้รับพิจารณาเป็นกรณีไป
  • **กรณีคืนเงินค้าสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู็รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร
  • **กรณียกเลิกการสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งซื้อไป ต้องอยู่ในสภาพปกติเท่านั้น ไม่มีการชํารุดใดๆ ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์
  • ***เมื่อซื้อสินค้าแล้วไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

ข้อมูลลูกค้า

  • ต้องรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็นความลับของบริษัท

อื่นๆ

  • กรณีมีการตกลงข้อมูลการขาย ที่นอกเหนือจากรูปแบบการขายสินค้าของบริษัท ตัวแทนขายอิสระต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

7. การโอนเงินค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่น


 • ค่าตอบแทน คิดเป็น __% ของยอดขายที่ปิดการขายได้ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • โอนค่าตอบแทนไม่มีขั้นต่ํา โดยจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
  • ยอดขายวันที่ 1 – 15 จ่ายทุกวันที่สิ้นเดือน ของเดือนนั้น
  • ยอดขายวันที่ 16 – สิ้นเดือน จ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ค่าตอบแทน จ่ายให้ตามบัญชีธนาคารที่ลงสมัครตัวแทนเท่านั้น
 • ค่าตอบแทนจะถูก หัก ณ ที่จ่าย 5%
 • กรณียกเลิกการขาย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

8. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเป็น Agent ตัวแทนขายอิสระ


หากได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว สามารถถูกระงับหรือถูกยกเลิกได้ดังนี้

 • ตรวจพบว่าทุจริตบริษัทฯ โดยวิธีการทางเทคนิคฯต่างๆ หรือนําสินค้าไปโพสต์ในเว็บอันไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ ลามก อนาจาร การพนัน หรือเว็บไซต์ผิดกฏหมาย เป็นต้น
 • การกระทําที่เป็นเหตุให้บริษัทฯ และสินค้าของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายทางธุรกิจ
 • ตามข้อกําหนดที่กล่าวมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะตัวแทนขายอิสระท่านนั้น หากยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับมาสมัครได้อีก

ยอมรับเงื่อนไข และ

กรอกใบสมัคร Agent คลิก