จะยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีทีสินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ
  • บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-886-6484 ต่อ 1 หรือแจ้งผ่านที่อีเมล์ info@sounddd.shop หรือ order@sounddd.shop