ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย (Agent Application)

  [row h_align="right"]

  [col span="3" span__sm="12"]

  วันที่สมัคร (เดือน/วัน/ปี ค.ศ.) (สำคัญ)

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [1] ชื่อ - นามสกุล

  [/col]

  [col span="3" span__sm="12"]

  ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย (สำคัญ) :

  [/col]

  [col span="2" span__sm="4"]

  [/col]

  [col span="7" span__sm="8"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="3" span__sm="12"]

  ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (สำคัญ) :

  [/col]

  [col span="2" span__sm="4"]

  [/col]

  [col span="7" span__sm="8"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="8"]

  เดือน/วัน/ปี เกิด (สำคัญ) :

  [/col]

  [col span="3" span__sm="4"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [2] ที่อยู่ปัจจุบัน

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [3] ที่อยู่ตามบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [4] ประวัติการศึกษา

  [/col]

  [col span="4" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="5" span__sm="12"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [5] อาชีพปัจจุบัน

  [/col]

  [col span="7" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="5" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="6" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="6" span__sm="6"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [6] บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

  [/col]

  [col span="6" span__sm="12"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [col span="3" span__sm="6"]

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [7] ประสบการณ์ด้านการขาย (ถ้ามี)

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="left"]

  [col span="12" span__sm="12"]

  [8] โปรดแนบไฟล์ เอกสารประกอบการสมัครดังนี้ (รองรับ pdf, jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ละ ไม่เกิน 5MB เท่านั้น)

  [/col]

  [col span="12" span__sm="12"]

  (1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สำคัญ) :

  [/col]

  [col span="12" span__sm="12"]

  (2) สำเนาบัตรประชาชน (สำคัญ) :

  [/col]

  [col span="12" span__sm="12"]

  (3) สําเนาทะเบียนบ้าน (สำคัญ) :

  [/col]
  [col span="12" span__sm="12"]

  (4) วุฒิการศึกษา (สำคัญ) :

  [/col]

  [/row]

  [row h_align="center"]

  [col span="12" span__sm="12" align="center"]

  [/col]

  [/row]