เงื่อนไขและข้อตกลง การสมัคร Partner

(พาร์ทเนอร์ คือ คู่ค้า ทางธุรกิจ เพื่อรับสิทธิราคาพิเศษ)

1. คุณสมบัติ


 • บริษัท / หสม. / หจก. / ร้านค้า / ธุรกิจส่วนตัว

2. วิธีการสมัคร


3. ค่าสมัครและเอกสารการพิจารณาอนุมัติ


 • 1). ไม่มีค่าสมัคร
 • 2). กรณีบริษัท / หสม. / หจก. / ธุรกิจส่วนตัว : ภพ.20 หรือ ทะเบียนการค้า กรณีร้านค้า : รูปถ่ายหน้าร้าน ประกอบการพิจารณา
 • 3). หนังสือรับรองบริษัท
 • 4). บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกิจการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

4. หลักการพิจารณาอนุมัติ


 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ โดยจะใช้เวลา 5 – 7 วัน

5. ข้อตกลงในการขายสินค้า


รูปแบบการขาย

  • ซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาพิเศษ

การชําระเงิน

  • เงินสด / เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น
  • บัตรเครดิต (Service Charge 3%)

ารจัดส่

  • กทม. สงฟรี (ยอดขั้นต่ํา 10,000 บาท)
  • คู่ค้ารับสินค้าเองที่บริษัท
  • ต่างจังหวัด และต่างประเทศ บริษัทเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้กับตัวแทนจําหน่าย และตัวแทนฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

การบริการหลังการขาย

  • การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท (กรณีมีความประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบงานที่บริษัทลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการดังกล่าว)

การรับประกัน

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า
  • กรณีสินค้ามีการรับประกัน การเปลี่ยน / คืนสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น
  • กรณีสินค้าใหม่ เมื่อแกะกล่องแล้วสินค้ามีสภาพผิดปกติ / ชํารุดจากตัวสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อแจ้ง “เปลี่ยนสินค้า” ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • **กรณีคืนเงินค่าสินค้า ตัวแทนฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร

กรณีการยกเลิกการสั่งซื้อ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคําสั่งซื้อทุกกรณี บริษัทไม่มีนโยบายยกเลิก หรือเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี

6. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเป็นพาร์ทเนอร์


 • หากได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นพาร์ทเนอร์ หากยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้อีก

ยอมรับเงื่อนไข และ

กรอกใบสมัคร Partner คลิก