ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย (Partner Application)

วันที่สมัคร (เดือน/วัน/ปี ค.ศ.) (สำคัญ)

ข้อมูลบริษัท / ร้านค้า

[1] รูปแบบกิจการ (สำคัญ) :

บริษัทจำกัดหสม. / หจก.ร้านค้าอื่นๆ

[2] ชื่อกิจการ

[8] ลักษณะกิจการ (สำคัญ) :

[9] ประเภทธุรกิจของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :

[10] รายละเอียดกิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :

ไม่มีในรายการด้านบน กรุณาระบุ :

[11] กลุ่มลูกค้าหลัก :


คนทั่วไป

หน่วยงานราชการ

บริษัทเอกชน

[12] ชื่อเจ้าของ / กรรมการ / ผู้มีอำนาจลงนาม (สำคัญ) :

[13] วันที่เริ่มต้นกิจการ (พ.ศ.) (สำคัญ) :

เงินทุนจดทะเบียน (หน่วยเป็น บาท) (สำคัญ) :

[14] ยอดขายเฉลี่ย/เดือน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (สำคัญ) :

[15] รายชื่อคู่ค้าที่คุณทําการติดต่อซื้อขายเป็นประจําในปัจจุบัน :

[16] สถานที่จัดสงสินค้า :

[17] ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี :

[18] โปรดระบุชนิดสินค้าของบริษัทที่ท่านสนใจ :

ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

[22] ยินดีรับบริการข่าวสารของบริษัทฯ :

[23] โปรดแนบไฟล์เอกสารดังนี้ (รองรับ pdf ขนาดไฟล์ละ ไม่เกิน 5MB เท่านั้น)

***หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า (ถ้ามี)

(1) ภ.พ. 20 หรือ ทะเบียนพาณิชย์ (สำคัญ) :

(2) หนังสือรับรองบริษัทพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (สำคัญ) :

(3) สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ / ผู้มีอํานาจ (สำคัญ) :

(4) สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ / ผู้มีอํานาจ (สำคัญ) :

(5) แผนที่สถานที่จัดส่งสินค้า (กรณีอยู่คนละที่กับบริษัท) :