ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย (Partner Application)

  วันที่สมัคร (เดือน/วัน/ปี ค.ศ.) (สำคัญ)

  ข้อมูลบริษัท / ร้านค้า

  [1] รูปแบบกิจการ (สำคัญ) :

  บริษัทจำกัดหสม. / หจก.ร้านค้าอื่นๆ

  [2] ชื่อกิจการ

  [8] ลักษณะกิจการ (สำคัญ) :

  [9] ประเภทธุรกิจของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :

  [10] รายละเอียดกิจการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :

  ไม่มีในรายการด้านบน กรุณาระบุ :

  [11] กลุ่มลูกค้าหลัก :

  คนทั่วไป

  หน่วยงานราชการ

  บริษัทเอกชน

  [12] ชื่อเจ้าของ / กรรมการ / ผู้มีอำนาจลงนาม (สำคัญ) :

  [13] วันที่เริ่มต้นกิจการ (พ.ศ.) (สำคัญ) :

  เงินทุนจดทะเบียน (หน่วยเป็น บาท) (สำคัญ) :

  [14] ยอดขายเฉลี่ย/เดือน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (สำคัญ) :

  [15] รายชื่อคู่ค้าที่คุณทําการติดต่อซื้อขายเป็นประจําในปัจจุบัน :

  [16] สถานที่จัดสงสินค้า :

  [17] ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี :

  [18] โปรดระบุชนิดสินค้าของบริษัทที่ท่านสนใจ :

  ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

  [22] ยินดีรับบริการข่าวสารของบริษัทฯ :

  [23] โปรดแนบไฟล์เอกสารดังนี้ (รองรับ pdf ขนาดไฟล์ละ ไม่เกิน 5MB เท่านั้น)

  ***หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า (ถ้ามี)

  (1) ภ.พ. 20 หรือ ทะเบียนพาณิชย์ (สำคัญ) :

  (2) หนังสือรับรองบริษัทพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (สำคัญ) :

  (3) สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ / ผู้มีอํานาจ (สำคัญ) :

  (4) สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ / ผู้มีอํานาจ (สำคัญ) :

  (5) แผนที่สถานที่จัดส่งสินค้า (กรณีอยู่คนละที่กับบริษัท) :