แบบฟอร์มสมัครงาน บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด

  แนบไฟล์รูปถ่าย (*สำคัญ)


  (ขนาดไม่เกิน 6mb ไฟล์ประเภท .jbp .png เท่านั้น)


   

   

   

  สมัครงานในตำแหน่ง (*สำคัญ) :

   

   

   

  รายละเอียดส่วนตัว

  สถานะที่อยู่ปัจจุบัน (*สำคัญ) :

   

  ภาวะทางทหาร (*สำคัญ) :


   

   

  แนบไฟล์ผลงาน Portfolio (ถ้ามี)


  (ขนาดไม่เกิน 12mb ไฟล์ประเภท .jbp .png .pdf เท่านั้น)