Home » นโยบายทั้งหมด » นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


รับทุกข้อร้องเรียน คุ้มครอง รักษาความลับ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เติบโตไปด้วยกัน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน


เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต SoundDD.shop จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน


 • SoundDD.shop จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
 • SoundDD.shop จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน


 • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง sounddd.shop และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด บ้านเลขที่ 7, 9 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 • ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ อีเมล : [email protected]
 • ช่องทางที่ 3 ติตต่อผ่านทาง เว็บไซด์
  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์ SoundDD.shop โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  คลิกที่นี่

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก


หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : [email protected]

Department of Business Development
563 Nonthaburi Road Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973 (Department of e-Commerce)
E-mail : [email protected]

** แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องร้องเรียน คลิกเลย >>