นโยบายการรับประกันสินค้า (Warranty Policy)

รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี หรือเป็นไปตามนโยบายการรับประกันสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ SoundDD.Shop  เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมี ช่องทางติดต่อดังนี้

 • ท่านลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
 • ในกรณีท่านลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านลูกค้าจัดส่งสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-886-6484 ต่อ 12

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้ว และตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้ยกเลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน ทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 2. การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งมิได้เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน
 3. ว้อยคอยในตัวไมโครโฟนและตัวดอกลำโพงต่างๆ ไม่อยู่ในประกัน
 4. อุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยเหตุจูงใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุจากไฟฟ้าตก หรือจ่ายกระแสไฟเกินกำหนด
 5. มีสัตว์หรือแมลงเข้าไปในเครื่องและทำลายอุปกรณ์ชำรุด
 6. สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมหรือซ่อมโดยบุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของทางษริษัทฯ
 7. สินค้าที่มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ,มีรอยสนิทหรือมีรอยไหม้ เป็นต้น
 8. สินค้าถูกใช้งานอย่างผิดวิธี หรือมีการเก็บรักษา  ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 9. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า